Minimum programowe kształcenia słuchu – Szkoła muzyczna II stopnia (1994)

(Zarządzenie Nr 31 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie minimum programowego przedmiotów obowiązkowych w szkołach artystycznych. Dziennik Urzędowy MKiS Nr 6/94, poz. 28, s. 7, 17-18.)

Na podstawie art. 26 ust. l w związku z 2 art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113, Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr l, poz. 3, Nr 53, poz. 215) zarządza się, co następuje:

§ l. Minimum programowe przedmiotów obowiązkowych zawiera podstawowe treści kształcenia służące realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych w określonym typie szkoły i cyklu kształcenia.
§ 2. l. Ustala się minimum programowe następujących przedmiotów obowiązkowych w szkołach artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:
1) w szkołach muzycznych I stopnia:
– kształcenie słuchu,
– rytmika,
– audycje muzyczne,
– zasady muzyki,
– nauka o muzyce,
– chór,
– zespoły instrumentalne,
– zespół wokalny (kierunek chóralny),
– emisja głosu (kierunek chóralny), określone w załączniku nr l do zarządzenia,
2) w szkołach muzycznych II stopnia:
– kształcenie słuchu,
– zasady muzyki,
– harmonia,
– nauka o muzyce,
– historia muzyki z literaturą muzyczną,
– formy muzyczne,
– chór,
– orkiestra,
– zespół kameralny,
określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) w liceach sztuk plastycznych:
– historia sztuki,
– rysunek techniczny,
– liternictwo,
– fotografia,
określone w załączniku nr 3 do zarządzenia,
4) w szkołach baletowych:
– rytmika,
– umuzykalnienie,
– audycje muzyczne,
– wiadomości o balecie,
– historia tańca,
– zasady charakteryzacji, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 1994 r.

MINISTER
Kazimierz Dejmek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31 Ministra Kultury i Sztuki

z dnia 30 sierpnia 1994 r.

MINIMUM PROGRAMOWE

Szkoła muzyczna II stopnia

Spis treści

1. Kształcenie słuchu
Treści kształcenia
Treści kształcenia – dla wydziału wokalnego
2. Formy muzyczne
Treści kształcenia
Treści kształcenia – dla wydziału wokalnego
3. Zespół kameralny
4. Chór
5. Orkiestra
6. Zasady muzyki
7. Harmonia
8. Nauka o muzyce
9. Historia muzyki z literaturą muzyczną

KSZTAŁCENIE SŁUCHU
Cele kształcenia
l. Wykształcenie umiejętności i sprawności słuchowych, głosowych, analitycznych oraz techniki zapisu zjawisk dźwiękowych
Treści kształcenia
1. Biegłe śpiewanie i rozpoznawanie wszystkich odmian gam majorowych i minorowych do 7 znaków przykluczowych
2. Śpiewanie skal modalnych, pentatonicznych, cygańskich, góralskiej i ich rozpoznawanie w przykładach zaczerpniętych z literatury muzycznej
3. Rozpoznawanie interwałów prostych i złożonych
4. Śpiewanie interwałów charakterystycznych wraz z rozwiązaniami
5. Określanie kolejnych akordów w słyszanych tonalnych konstrukcjach harmonicznych zawierających:
trójdźwięki triady,
trójdźwięki poboczne,
dominantę septymową,
dominantę nonową,
tonikę VI stopnia,
czterodźwięki septymowe,
czterodźwięki nonowe,
dominanty wtrącone.
6. Określanie wszystkich rodzajów kadencji.
7. Realizowanie i zapisywanie jedno- i dwugłosowych struktur rytmicznych.
8. Zapisywanie z pamięci jednogłosowych melodii tonalnych i atonalnych.
9. Zapisywanie dwu- i prostych trzygłosowych konstrukcji tonalnych.
10. Zapisywanie trzygłosowych i trudniejszych dwugłosowych konstrukcji tonalnych.
11. Zapisywanie jednogłosowych melodii atonalnych.
12. Zapisywanie jednogłosowych i łatwiejszych dwugłosowych melodii atonalnych.
13. Czytanie a vista i z przygotowaniem jednogłosowych melodii tonalnych i prostych atonalnych.
14. Czytanie a vista i z przygotowaniem jednogłosowych melodii tonalnych i atonalnych w kluczach: wiolinowym, basowym, altowym i tenorowym.
15. Czytanie a vista i z przygotowaniem dwugłosowych ćwiczeń tonalnych i prostych atonalnych, śpiewając dowolny głos z równoczesnym graniem drugiego głosu na fortepianie lub stukaniem rytmu drugiego głosu.
16. Literowe określanie kolejnych akordów bez powiązań funkcyjnych.
17. Czytanie melodii tonalnych z zastosowaniem transpozycji.
18. Śpiewanie zespołowe wielogłosowych utworów muzycznych.
19. Improwizowanie z wyobraźni krótkich melodii tonalnych i atonalnych.

Treści kształcenia – dla wydziału wokalnego

1. Biegłe śpiewanie i rozpoznawanie wszystkich odmian gam majorowych i minorowych do 7 znaków przy-kluczowych.
2. Rozpoznawanie i intonowanie interwałów prostych i złożonych.
3. Śpiewanie interwałów charakterystycznych i ich rozwiązań.
4. Określanie kolejnych akordów w słyszanych tonalnych konstrukcjach harmonicznych, zawierających trójdźwięki triady, dominantę septymową i nonową oraz tonikę VI stopnia.
5. Realizowanie jedno- i dwugłosowych struktur rytmicznych.
6. Zapisywanie jednogłosowych struktur rytmicznych.
7. Biegłe czytanie a vista melodii tonalnych i wykraczających poza system dur-moll.
8. Zapisywanie z pamięci melodii tonalnych.
9. Zapisywanie jedno- i dwugłosowych konstrukcji tonalnych.
10. Czytanie melodii tonalnych z zastosowaniem transpozycji.
11. Czytanie a vista i z przygotowaniem dwugłosowych ćwiczeń tonalnych, śpiewając dowolny głos z równoczesnym graniem drugiego głosu na fortepianie lub stukaniem rytmu drugiego głosu.

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie minimum programowego przedmiotów obowiązkowych w szkołach artystycznych