Minimum programowe kształcenia słuchu – Szkoła muzyczna I stopnia (1994)

(Zarządzenie Nr 31 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie minimum programowego przedmiotów obowiązkowych w szkołach artystycznych. Dziennik Urzędowy MKiS Nr 6/94, poz. 28, s. 7–8.)

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie minimum programowego przedmiotów obowiązkowych w szkołach artystycznych

Na podstawie art. 26 ust. l w związku z 2 art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113, Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr l, poz. 3, Nr 53, poz. 215) zarządza się, co następuje:

§ l. Minimum programowe przedmiotów obowiązkowych zawiera podstawowe treści kształcenia służące realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych w określonym typie szkoły i cyklu kształcenia.
§ 2. l. Ustala się minimum programowe następujących przedmiotów obowiązkowych w szkołach artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:
1) w szkołach muzycznych I stopnia:
  – kształcenie słuchu,
  – rytmika,
  – audycje muzyczne,
  – zasady muzyki,
  – nauka o muzyce,
  – chór,
  – zespoły instrumentalne,
  – zespół wokalny (kierunek chóralny),
  – emisja głosu (kierunek chóralny), określone w załączniku nr l do zarządzenia,
2) w szkołach muzycznych II stopnia:
  – kształcenie słuchu,
  – zasady muzyki,
  – harmonia,
  – nauka o muzyce,
  – historia muzyki z literaturą muzyczną,
  – formy muzyczne,
  – chór,
  – orkiestra,
  – zespół kameralny,
    określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) w liceach sztuk plastycznych:
  – historia sztuki,
  – rysunek techniczny,
  – liternictwo,
  – fotografia,
    określone w załączniku nr 3 do zarządzenia,
4) w szkołach baletowych:
  – rytmika,
  – umuzykalnienie,
  – audycje muzyczne,
  – wiadomości o balecie,
  – historia tańca,
  – zasady charakteryzacji, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 1994 r.

MINISTER
Kazimierz Dejmek

Załącznik nr l do zarządzenia nr 31 Ministra Kultury i Sztuki

z dnia 30 sierpnia 1994 r.

MINIMUM PROGRAMOWE

Szkoła muzyczna I stopnia

Spis treści

1. Kształcenie słuchu
Treści kształcenia – dla PPSM
Treści kształcenia – dla PSM I stopnia
2. Rytmika
3. Audycje muzyczne
4. Zasady muzyki
5. Nauka o muzyce
6. Chór
7. Zespoły instrumentalne
8. Zespół wokalny – kierunek chóralny
9. Emisja głosu – kierunek chóralny

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Cele kształcenia

1. Rozwijanie dyspozycji słuchowo-głosowych oraz przekazywanie uczniom wiadomości teoretycznych w zakresie potrzebnym do kontynuowania nauki w szkole stopnia drugiego.
2. Kształcenie umiejętności świadomego postrzegania zjawisk muzycznych.
3. Rozwijanie zainteresowań ogólnomuzycznych ucznia.
4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i zdolności percepcyjnych ucznia.

Treści kształcenia – dla PPSM

  1. Czytanie nut w kluczu wiolinowym.
  2. Rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków (dur, moll – w przewrotach; zwiększony, zmniejszony), dominanty septymowej (w przewrotach).
  3. Śpiewanie interwałów, trójdźwięków (dur, moll – w przewrotach; zwiększony, zmniejszony), dominanty septymowej (w przewrotach) od podanego dźwięku.
  4. Śpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi gam w następujących odmianach: major naturalny; minor naturalny, harmoniczny, dorycki, melodyczny (do 4 znaków przykluczowych) od różnych stopni.
  5. Rozpoznawanie gam w ww. odmianach (do 4 znaków przykluczowych).
  6. Realizowanie i zapisywanie jednogłosowych struktur rytmicznych w taktach prostych i złożonych, z uwzględnieniem podstawowych grup niemiarowych (triola i duola).
  7. Śpiewanie (a vista i z przygotowaniem) jednogłosowych melodii tonalnych w obrębie poznanych tonacji.
  8. Zapisywanie z pamięci jednogłosowych melodii tonalnych.
  9. Zapisywanie jednogłosowych i łatwych dwugłosowych melodii tonalnych.
10. Powtarzanie głosem usłyszanej melodii nazwami literowymi lub solmizacyjnymi.
11. Śpiewanie dwu- i trzygłosowych kanonów.
12. Improwizowanie głosem lub na instrumencie małych okresów lub zdań muzycznych.
13. Biegłe śpiewanie i rozpoznawanie wszystkich odmian gam majorowych i minorowych do 7 znaków przykluczowych.
14. Rozpoznawanie i śpiewanie skal modalnych, pentatonicznych, cygańskich, góralskiej.
15. Rozpoznawanie interwałów prostych i złożonych.
16. Śpiewanie interwałów charakterystycznych wraz z rozwiązaniami.
17. Określanie kolejnych akordów w słyszanych, tonalnych konstrukcjach harmonicznych, zawierających trójdźwięki triady, dominantę septymową i nonową oraz tonikę VI stopnia.
18. Określanie rodzajów kadencji.
19. Realizowanie i zapisywanie jedno- i dwugłosowych struktur rytmicznych.
20. Zapisywanie z pamięci jednogłosowych melodii tonalnych i prostych atonalnych.
21. Zapisywanie dwu- i prostych trzygłosowych konstrukcji tonalnych.
22. Zapisywanie jednogłosowych melodii atonalnych.
23. Czytanie a vista i z przygotowaniem jednogłosowych melodii tonalnych i prostych atonalnych.
24. Czytanie a vista i z przygotowaniem dwugłosowych ćwiczeń tonalnych, śpiewając dowolny głos z równoczesnym graniem drugiego głosu na fortepianie lub stukaniem rytmu drugiego głosu.

Treści kształcenia – dla PSM I stopnia

  1. Czytanie nut w kluczu wiolinowym.
  2. Rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków (dur, moll – w przewrotach; zwiększony, zmniejszony), dominanty septymowej (w przewrotach).
  3. Śpiewanie interwałów, trójdźwięków (dur, moll – w przewrotach; zwiększony, zmniejszony), dominanty septymowej (w przewrotach) od podanego dźwięku.
  4. Śpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi gam w następujących odmianach: major naturalny; minor naturalny, harmoniczny, dorycki, melodyczny (do 4 znaków przykluczowych) od różnych stopni.
  5. Rozpoznawanie gam w ww. odmianach (do 4 znaków przykluczowych).
  6. Realizowanie i zapisywanie jednogłosowych struktur rytmicznych w taktach prostych i złożonych, z uwzględnieniem podstawowych grup niemiarowych (triola i duola).
  7. Śpiewanie (a vista i z przygotowaniem) jednogłosowych melodii tonalnych w obrębie poznanych tonacji.
  8. Zapisywanie z pamięci jednogłosowych melodii tonalnych.
  9. Zapisywanie jednogłosowych i łatwych dwugłosowych melodii tonalnych.
10. Powtarzanie głosem usłyszanej melodii nazwami literowymi lub solmizacyjnymi.
11. Śpiewanie dwu- i trzygłosowych kanonów.
12. Improwizowanie głosem lub na instrumencie małych okresów lub zdań muzycznych.