BARBARA SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA – pedagog i muzykolog, przez wiele lat profesor w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpracuje z  Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, Uniwersytetem im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; także z Zespołem Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej ds. muzyki w szkolnictwie. Kierowała działem naukowym czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, obecnie wchodzi w skład Kolegium redakcyjnego. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (sekcja Muzykologów).

Bierze udział w pracach koncepcyjnych programujących edukację muzyczną – autorstwo i współautorstwo programów kształcenia muzycznego dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli w tym standardów nauczania.

Jest autorką książek: Wybrane zagadnienia z muzyki (Warszawa 1974), Przeżycie estetyczne muzyki (Warszawa 1991), Fryderyk Chopin i jego muzyka (Warszawa 1995, Tokio 2001, Budapeszt 2010, II wyd. zmienione Warszawa 2010), Młodzież wobec wartości muzyki współczesnej (Warszawa 2002), Bliżej muzyki – zestaw podręczników do gimnazjum (współautorka M. Przychodzińska, II wyd. Warszawa 2010), Witold Lutosławski. Przewodnik po arcydziełach (współautor T.A. Zieliński, Warszawa 2011);
– syntetycznych prac o Chopinie m.in. Fryderyk Chopin – poeta melodii (także w jęz. franc. i niem), Warszawa 1999, Przez sam tylko fortepian… (także po francusku i angielsku dla UNESCO, publikacja multimedialna), Warszawa 2002;
– licznych artykułów poświęconych percepcji muzyki przez młodzież oraz rozwiązaniom metodycznym treści programu szkolnego;
– prac poświęconych twórczości czołowych polskich kompozytorów, także włączaniu muzyki współczesnej w proces dydaktyki szkolnej, publikowanych na łamach czasopism polskich i zagranicznych.

Obecne zainteresowania Barbary Smoleńskiej-Zielińskiej skupiają się wokół problematyki aksjologicznej jako podstawy edukacji przez sztukę oraz miejsca tejże edukacji w kulturze współczesnej. Ważne miejsce zajmuje również twórczość wybranych kompozytorów muzyki współczesnej.