EDWARD SIELICKI (ur. 3 czerwca 1956 w Warszawie) – kompozytor muzyki współczesnej i pedagog, twórca muzyki solowej, kameralnej, elektronicznej, symfonicznej, chóralnej i oratoryjnej. Jest synem znanego kompozytora Ryszarda Sielickiego, absolwenta Konserwatorium Moskiewskiego, ucznia Dymitra Szostakowicza.

Studiował pod kierunkiem Andrzeja Dobrowolskiego i Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Ton’a de Leeuw w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie.

Uczestniczył ponadto w Międzynarodowych Warsztatach Kompozytorskich w Amsterdamie (w 1984 i 1988 roku), w Kursach Wakacyjnych w Darmstadcie (1986) i w Awinionie (1991) oraz kilku kursach i warsztatach muzycznych w Polsce. Jest laureatem m.in. Konkursu Młodych ZKP oraz Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Genewie i Międzynarodowego Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges. Szereg jego dzieł zarejestrowanych zostało archiwalnie w Polskim Radiu i na płytach.
Od 1987 roku wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, obecnie na stanowisku adiunkta, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 1992–93 wykładał na Letnim Uniwersytecie w Marly-le-Roi pod Paryżem, a w 2001 i 2003 roku oraz w latach 2005–06 roku prowadził klasę kompozycji na Uniwersytecie Keimyung w Daegu w Korei Południowej. Prowadził też szereg wykładów otwartych na różnych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Upra­wiana przez niego twór­czość muzyczna, obej­muje ponad 70 kom­po­zy­cji sym­fo­nicz­nych, wokalno-instrumentalnych, chó­ral­nych, kame­ral­nych, solo­wych i elek­tro­aku­stycz­nych Jego utwory wyko­ny­wane były na czo­ło­wych kra­jo­wych festi­wa­lach muzycz­nych oraz za gra­nicą, m.in. w Bel­gii, Fin­lan­dii, Rosji, Kana­dzie, Mek­syku, Fran­cji, Holan­dii, USA, Korei Połu­dnio­wej, Niem­czech i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Sze­reg wybit­nych wyko­naw­ców (m.in. Kwar­tet Wila­nów, Kwar­tet Royal, Luto­sław­ski Quar­tet, chóry kame­ralne – Schola Can­to­rum Geda­nen­sis i Ars Anti­qua, fle­cistki Elż­bieta Gajew­ska i Hanna Turo­nek, har­fistka Anna Sikorzak-Olek, sak­so­fo­ni­ści Alina Mleczko i Ceza­riusz Gadzina, skrzy­paczka Patry­cja Pie­ku­tow­ska, obo­ista Mariusz Pędzia­łek, klar­ne­ci­sta Krzysz­tof Zbi­jow­ski, holen­der­ski orga­ni­sta Dirk Luij­mes, ukra­iń­ski pia­ni­sta Józ­sef Örmény) ma jego utwory w swoim sta­łym repertuarze.

Prowadzi ponadto działalność naukową i popularyzatorską.